Öğrenci İşleri Direktörlüğü

2015 - 2016 Akademik Yılı Girişli Öğrenciler Burs Yönergesi

2015 - 2016 Akademik Yılı Girişli Öğrenciler Burs Yönergesi

I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve diğer destekler ile yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara yönlendirmek, yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda MEF Üniversitesi’nin adını duyurmaktır.

Bu yönerge, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve aynı zamanda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 3843 sayılı yasa ile eklenen Ek 18. Madde uyarınca verilecek burs ve desteklerden yararlanacak MEF Üniversitesi öğrencilerinin taleplerinin; başvuru, değerlendirme ve karar sürecindeki yöntem, yetki ve sorumlulukları belirler.

Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde öğrenimini sürdüren öğrencilere sağlanacak burs ve desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3. Bu yönergede geçen,
Üniversite: MEF Üniversitesini,
Mütevelli Heyet: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Mütevelli Heyet Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü
ifade eder.

Burs Komisyonu
Madde 4.
Burs Komisyonu, Rektör başkanlığında, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanacak Mütevelli Heyet Üyeleri ve Rektör tarafından atanacak akademik ve idari kadrodan oluşur.

Burs Komisyonu, sürekli bir komisyon olup kendisine gelen talepleri, hazırladığı değerlendirme raporu ile birlikte sonuçları Mütevelli Heyet Başkanı’na sunar. Mütevelli Heyet Başkanı’nın değerlendirmesinden sonra, sonuçlar Genel Sekreterlik tarafından ilan edilir.

Genel Hüküm
Madde 5
. Bu yönergede belirlenen burs miktar ve oranları her öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından yeniden gözden geçirilir. Mütevelli Heyet burs miktar ve oranlarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir.
 
II. LİSANS BURSLARI

ÖSYM Yerleşme Bursları
Madde 6.

a. Üniversiteye Giriş/Tam Burs: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile Üniversitenin tam burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir.
b. Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl süreyle, eğitim-öğretim ücretinden belirtilen oranlarda muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs alıp çift anadal ve yandal yapan öğrenciler herhangi bir ek ödeme yapmazlar. Bu burs, yaz okullarında ise alınan kısmi burs oranında geçerlidir.
c. LYS Yüksek Başarı Bursu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı ile Üniversite’nin herhangi bir programına yerleşen ve yerleştiği puan türünde, Türkiye sıralamasında ilk 15.000 sıralamasına giren öğrencilere, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 5 (beş) yıl süreyle ve her yıl dokuz ay, destek bursu verilir. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için bu süre 4 (dört) yıldır. Bu burs, kayıt dondurulan dönemlerde verilmez. Destek bursunun miktarı her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

İlgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla yerleşenler hariç) Türkiye genelinde:

• İlk 100 içinde yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 1000 TL + Yurt Bursu ya da 600 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği *
• 101-1000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 750 TL + Yurt Bursu ya da 500 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği *
• 1001-5000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 500 TL + Yurt Bursu ya da 400 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği *
• 5001-10.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 300 TL
• 10.001-15.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 250 TL burs desteği verilir.

* Yurt Ücreti desteğinin alınabilmesi için kira yada yurt ücreti bedelinin belgelenmesi gerekmektedir.

d. Diploma Bursu: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir, her akademik yıl sonunda Genel Not Ortalaması 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte Diploma Bursu almaya hak kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar.
 
Burs verilen diplomalar ve şartları
Diploma Adı Açıklama
IB (Uluslararası Bakalorya) 34 ve üstü
Abitur 2,00 ve altı
Matura (Reifeprüfung) 2,00 ve altı
Maturita Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar
Fransız Bakaloryası Sınav notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransız Liselerinden alınan denklikler kabul edilmez.)

e. TOEFL-iBT’den en az 108 alan ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puana karşılık gelen puanı alan öğrencilerden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar %15 eğitim-öğretim ücreti bursu alır. Bu bursa ilk kayıt esnasında başvurulabilir, daha sonraki yıllarda başvuru yapılamaz. TOEFL-iBT bursu toplam 4 (dört) yıl süre ile verilir, her akademik yıl sonunda Genel Not Ortalaması 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %15 oranında indirimli ödeme yapar.
f. MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması Bursu: MEF Okulları’nın her yıl düzenlediği Uluslararası Proje Yarışması’nda ödül verilen her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler ile özel kurumların vermiş olduğu ödüllerin sahiplerinden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir, her akademik yıl sonunda Genel Not Ortalaması 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar.

Şehit (Devlet, Harp ve Vazife) Çocukları Bursu
Madde 7.
Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 50.000’de olan öğrencilerden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar burssuz olarak kayıt yaptırabilecek bir lisans öğrencisinin sağlaması gereken tüm koşulları sağladıkları takdirde ilgili bursa başvuruda bulunabilirler. Adayın, koşulları sağladığına dair tüm belgelerini Üniversite tarafından belirlenen takvim ve usule uygun olarak sunması gerekir. Belgelerin üniversite tarafından onaylanması durumunda "Şehit Çocukları Bursu" verilir. Tercih öncesi, adayların belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu "Üniversiteye giriş/tam burs" kapsamındadır. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 6 (altı) yıl süreyle burs devam eder. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır.

Kardeş İndirimi Bursu
Madde 8.
Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır. Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler olanlar veya yasal olarak evlât edinilmiş olanlar yararlanır. Kardeş bursu, öğrencinin tam yıl öğrenim ücreti ödediği durumlarda geçerlidir; ders başına ücretlendirmede geçerli değildir. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirimli ödeme yapar.

Öğretim Üyesi Bursu
Madde 9.
Lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin, anne veya babaları Türkiye’de bir üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi veya öğretim elemanı olarak çalışıyorlarsa eğitimöğretim ücreti üzerinden %10 oranında burs sağlanır. Bu burs her akademik yıl sonunda gözden geçirilir ve Genel Not Ortalaması 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirimli ödeme yapar.

Lisans Öğreniminin Başlamasından Sonra Verilen Burslar
Madde 10.

a. Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu: Hazırlık Programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Üstün Başarı Bursları her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Haziran ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur.
- Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için 1. ve 2. lisans yarıyılları sonunda (Güz, Bahar) 60 AKTS’yi, 3. ve 4. lisans yarıyılları sonunda120 AKTS’yi, 5. ve 6. lisans yarıyılları sonunda 180 AKTS’yi tamamlamış olması gerekmektedir.
- Irregular öğrenciler (Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda geçerek Bahar Yarıyılında lisans eğitimine başlayacak öğrenciler) ise Bahar yarıyılı sonunda bu haktan faydalanamazlar. Daha sonraki güz ve bahar dönemi (Haziran ayı) sonunda değerlendirmeye alınırlar.
- Genel Not Ortalaması; 3.75 ve üzerinde olan öğrenciler, bir yıl sonraki eğitimöğretim ücretinin %50’sinden,
- Genel Not Ortalaması; 3.60-3.74 olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim ücretinin %40’ından,
- Genel Not Ortalaması; 3.50-3.59 olan öğrenciler ise bir sonraki eğitim-öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur.

Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu alması durumunda not ortalamasına bağlı olarak yukarıda belirtilen oranlarda indirimli ödeme yapar.
b. İhtiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar nedeniyle, bir yıl için verilen karşılıksız burstur. İhtiyaç bursu talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Rektör Burs Komisyonun görüşünü değerlendirerek Mütevelli Heyet’e sunar. Mütevelli Heyet ile karar kesinlik kazanmış olur. İzleyen akademik yıl için söz konusu bursa başvurular Mayısın ilk haftası başlar ve Haziran sonunda sona erer. Tarihler, Genel Sekreterlik tarafından duyurulur. İhtiyaç Bursu bir akademik yıl için geçerlidir.
c. Kurum Dışı Burslar: Özel veya tüzel kişiler MEF Üniversitesi’ne bağışta bulunarak, koşullu veya koşulsuz burs verebilirler. Bu burslara, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmak koşuluyla, bir özel veya tüzel kişinin adı verilebilir. Bu bursların verileceği öğrenciler, varsa bağış koşullarına bağlı kalarak, Burs Komisyonu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’e önerilir. Mütevelli Heyet kararı ile verilir.

MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları
Madde 11. MEF Ulusal ve Uluslararası Lise Mezunlarına %50, İlkokul veya Ortaokul Mezunlarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Lisesi Mezunu olması durumunda %50 oranında indirimli ödeme yapar. MEF İlkokul veya Ortaokul mezunu olması durumunda ödeyeceği miktardan ise %25 oranında indirimli ödeme yapar. Öğrencinin bu burstan faydalanabilmesi için en az 2 yıl MEF Eğitim kurumlarında eğitim görmüş olması gerekmektedir.

MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 indirim yapılır.

Uluslararası Ortak Lisans+Yüksek Lisans Programlarındaki Bursların Kullanımı
Madde 12. Eğitim-öğretime başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayıp Uluslararası Lisans+Yüksek Lisans öğrenimini tercih eden öğrenciler, tam/kısmi veya diğer tüm eğitim-öğretim ücreti burslarından hazırlık ve MEF Üniversitesi’nde eğitim görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dışında eğitim görecekleri üniversitenin eğitim-öğretim ücretinin tamamını kendileri ödemekle yükümlüdürler.
 
IV. BURS VEYA İNDİRİMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BURSUN KESİLMESİ

Burs veya İndirimlerin Birleştirilmesi
Madde 13. Bu yönerge uyarınca birden fazla maddeye göre burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tercihleri doğrultusunda bunların en fazla iki tanesinden yararlanabilirler.

Bursun Kesilmesi
Madde 14
. Aşağıdaki durumlarda lisans öğrencilerine verilen burslar tamamen kesilir veya belli süreler için askıya alınır:
a. Burs alan bir öğrenci, herhangi bir disiplin suçu nedeniyle, okuldan herhangi bir uzaklaştırma cezası aldığı takdirde izleyen yarıyılda bursu kesilir. İkinci bir uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu ise, bir daha bağlanmamak üzere kesilir.
b. Bu Yönergenin 6. maddesinin a ve b fıkralarında zikredilen burslar hariç olmak üzere, diğer bütün burslar öğrencinin genel not ortalaması 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs, öğrencinin not ortalaması yeniden 2.00’nin üzerine çıkıncaya kadar askıya alınır. Genel not ortalaması 2.00’nin üstüne çıktığında, burs önceki orandan tekrar bağlanır.
c. Burslar eğitim-öğretimin dondurulduğu dönemde verilmez.
d. Bu yönergenin 6. Maddesinin a ve b fıkrasında zikredilen burslar ile Madde 7’de belirtilen burs hariç diğer tüm burslar öğrencinin eğitim öğretim süresi olan hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıldır. Bu durum diğer maddelerde belirtilen kesintiler yaşanmadıkça uygulanır.
e. Lisans öğrenimini 4 yıldan önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir.
f. Yatay geçişlerde 2015-16 eğitim-öğretim yılından itibaren Madde 6 a, b ve c fıkralarında belirtilen burslar tamamen kesilir, yeniden burs verilmesi Mütevelli Heyet yetkisindedir.

V. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Madde 15.
Bu Yönerge, MEF Üniversitesi Senatosu tarafından …/…/……. tarih ve …………… sayılı toplantısında karara bağlanmış ve Mütevelli Heyetin …/…/…… tarih ve …………… sayılı toplantısında onaylanmış olup, xx.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16
. Bu Yönergeyi MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x